Splošni pogoji poslovanja spletne trgovine katoliskamladina.si 

1.Uvodne določbe:

(1) Splošni pogoji poslovanja spletne trgovine Katoliške mladine, zavoda za vzgojo, versko, kulturno in izobraževalno dejavnost mladih (v nadaljevanju tudi prodajalec ali ponudnik) opredeljujejo pogoje uporabe spletne trgovine ter pravice in obveznosti prodajalca in kupca (op: splošna oznaka za pravno in fizično osebo, potrošnika ali zasebnika, ki kupuje na spletni strani), ki so pripravljeni skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), Zakonom o elektronskem poslovanju na trgu (ZEPT), Obligacijskim zakonikom (OZ) in Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1), oziroma drugo veljavno zakonodajo.

(2) Splošni pogoji imajo značaj pogodbe in so sestavni del le-te, jo dopolnjujejo in zavezujejo pogodbeni stranki enako kot pogodba. S sklenitvijo pogodbe (op: potrditvijo nakupa – oddajo spletnega naročila) kupec izjavlja, da je seznanjen z vsebino splošnih pogojev in vsebino le-teh v celoti sprejema. Če se določila splošnih pogojev in pogodbe razlikujejo, veljajo določila pogodbe.

(3) Pogodbeni stranki (op: splošna oznaka za prodajalca in kupca) soglašata, da bosta skladno s predpisi o varstvu osebnih podatkov zagotavljali pogoje in ukrepe za zagotovitev varstva osebnih podatkov in preprečevali morebitne zlorabe, skladno in v smislu z določili navedenih predpisov.

(4) Kupec z nakupom soglaša in izrecno dovoljuje uporabo osebnih podatkov za namene realizacije pravnega posla, to je izvedbe spletnega nakupa in za namene soglasij, v katere privoli kupec.

(5) Spletno trgovino katoliskamladina.si upravlja Katoliška mladina, zavod za vzgojo, versko, kulturno in izobraževalno dejavnost mladih, Jurčičev trg 2, 1000 Ljubljana, matična številka 8362858000, davčna številka SI65567994.

 

 1. Registracija kupcev

Ob prijavi v sistem (op.: registracija), obiskovalec pridobi uporabniško ime in geslo, s katerima ob vsakem obisku spletne trgovine lahko dostopa tudi do svojega računa (op: uporabniški profil) in s tem pridobi možnost in pravico do nakupa na spletni strani. Za oblikovanje uporabniškega profila v spletni trgovini, je nato kupcu omogočen vpogled v zgodovino lastnih naročil, prav tako pa uporabniški račun omogoča prijavo na obveščanje o aktivnostih Katoliške mladine.

 

 1. Naročila

(1) Pravni posel (op: kupoprodajna pogodba) med prodajalcem in kupcem je v spletni trgovini katoliskamladina.si/trgovina, sklenjena v trenutku, ko prodajalec iz spletne strani katoliskamladina.si kupcu pošlje prvo elektronsko sporočilo o statusu njegovega naročila, z naslovom »potrditev prejema naročila«. Od tega trenutka so vse cene in drugi pogoji fiksirani in zavezujejo tako prodajalca kot kupca. V trenutku prejema tega obvestila pride do sklenitve pravnega posla, pri čemer za kupca šteje oseba, s podatki, ki jih navede ob oddaji naročila. Kupec je seznanjen, da morebitno kasnejše spreminjanje podatkov o kupcu ni mogoče.

(2) Kupoprodajna pogodba (t.j. prvo elektronsko sporočilo o statusu naročila – potrditvi prejema naročila) je v elektronski obliki shranjena na strežniku katoliskamladina.si.

(3) Kupci lahko na spletni strani katoliskamladina.si izdelke ali storitve dodajajo v košarico in izvajajo naročila. Po potrditvi naročila vsak kupec prejme obvestilo po elektronski pošti, ki jo je navedel ob naročilu, in sicer o naročenih izdelkih in/ali storitvah, ki jih je potrdil z vnosom v košarico in mu bodo dobavljeni oz. omogočeni. V kolikor kupec obvestila ne prejme, prodajalec svetuje, da se preveri predal “Nezaželena pošta“. V kolikor obvestila ni niti v predalu »Nezaželena pošta«, prodajalec predlaga, da se ga kontaktira nemudoma po elektronski pošti na naslov info@katoliskamladina.si ali po telefonu, pri čemer je kontaktna številka objavljena na spletni strani www.katoliskamladina.si.

 

 1. Dostava, koriščenje storitev

(1) Naročeni izdelki se odpremijo v najkrajšem možnem času. Predviden rok dostave kupcu je 5 delovnih dni. Dostava se opravi predvidoma v dopoldanskih urah. Če v času dostave kupca ni na naslovu, zapisanem ob naročilu kot mestu dostave, dostavljalec pusti obvestilo o prispeli pošiljki z dodatnimi navodili glede dostave oziroma prevzema blaga.

(2) Strošek dostave je strošek, ki ga plača kupec in se obračunava po ceniku storitev Pošte Slovenije.

(3) Pred potrditvijo naročila kupec izbere naslov za dostavo. Za dostavo skrbi prodajalec, ki naročeno blago pošlje po pošti na naslov za dostavo.

(4) V primerih storitev bo kupec obveščen o poteku romanja, usposabljanja ali izvajanju drugih storitev v rokih in pod pogoji, ki so navedeni in predstavljeni pri posamezni storitvi.

 

 1. Načini plačila

(1) Prodajalec kupcu omogoča naslednje načine plačila naročenih izdelkov in storitev, in sicer:

 • z nakazilom na račun TRR (po predračunu) razen za nekatere izdelke, ki zahtevajo kartično plačilo; predračun mora biti poravnan v roku 7 (sedmih) delovnih dni*;
 • s kartičnim plačilom (spletni servis za varno plačevanje s kreditnimi karticami in drugimi plačilnimi sredstvi).

OPOMBA: *Po prejemu plačila po predračunu gre naročilo naprej v proces obdelave. Pred plačilom izdelek ne bo odpremljen.

 

 1. Račun

(1) Računi se pošiljajo skladno s pravili prodajalca, po prejemu nakazila in odpremi izdelkov, in sicer po navadni pošti ali na e-naslov kupca. V primeru storitev in vplačila avansa vnaprej, prodajalec kupcu izstavi avansni račun, s katerim kupec izkazuje resnost pri koriščenju storitve. Če gre za plačila opravljenih storitev, se izstavi račun in ga kupec prejme na e-naslov.

(2) Na računu ali avansnem računu so razčlenjene cene in druge dajatve oziroma stroški v zvezi z nakupom. Kupec je dolžan preveriti pravilnost podatkov ob vnosu naročila in pred oddajo le-tega. Morebitni kasnejši ugovori glede pravilnosti izdanih računov ne bodo upoštevani, saj se z naročilom generira tudi znesek za izdajo računa, ki ga kupec ob naročilu potrdi.

 

 1. Cene

(1) Obstaja možnost, da prodajalec ne utegne sočasno, pred sprejemom naročila, osvežiti spletne strani, kljub dejstvu, da je že na novo definiral prodajne pogoje oziroma cene. V takem primeru se kupca obvesti o spremembah in se mu omogoči preklic naročila oziroma odstop od pogodbe in takojšnje vračilo denarja oziroma se mu omogoči ev. doplačilo, v kolikor bi bilo potrebno glede na spremenjene pogoje.

(2) Spletna cena velja za vse registrirane kupce spletne trgovine katoliskamladina.si. Registrirani kupec postane vsak kupec, ki se registrira in odda naročilo preko spletne košarice na spletnem mestu.

(3) Vse oglaševane cene vsebujejo pripadajoči DDV (op: davek na dodano vrednost), razen v kolikor je na spletni strani izrecno napisano drugače.

(4) Oglaševane cene veljajo v trenutku oddaje naročila in nimajo v naprej določene veljavnosti. Cene veljajo v primeru plačila z zgoraj navedenimi načini plačila, pod zgoraj navedenimi pogoji.

(5) Kljub rednemu ažuriranju podatkov na spletni strani, se lahko zgodi, da je posamezni podatek o ceni posameznega blaga napačen. V tem primeru, ali v primeru, da se cena izdelka spremeni med samo obdelavo naročila, ima kupec možnost, da takoj odstopi od nakupa, kot to določa 1.odstavek tega člena.

(6) Vplačana sredstva po darilnih bonih, bonusih in predračunih se ne obrestujejo. Darilnih bonov in kod bonusov za popust ni možno menjati za gotovino.

 

 1. Pogodba na daljavo, možnost vračila blaga

(1) Pogodba, sklenjena na daljavo, je pogodba sklenjena med prodajalcem in kupcem, na podlagi organizirane prodaje na daljavo ali sistema opravljanja storitev brez istočasne fizične prisotnosti pogodbenih strank, ki za namen sklenitve uporablja izključno enega ali več sredstev za komuniciranje na daljavo vse do takrat in vključno s trenutkom, ko je pogodba sklenjena (op.: nakup preko spleta).

(2) Kupec z naročilom preko spletne trgovine soglaša, da je bil seznanjen z:

 1. glavnimi značilnosti izdelkov ali storitev v obsegu, ki ustreza nosilcu podatkov in izdelkom ali storitvam;
 2. firmo, sedežem podjetja in telefonsko številko podjetja, kadar je ta na voljo;
 3. končno ceno izdelkov ali storitve, vključno z davki, ali načinom izračuna cene, če je zaradi narave izdelka ali storitve ni mogoče izračunati vnaprej;
 4. informacijami o morebitnih dodatnih stroških prevoza, dostave ali pošiljanja ali opozorilo, da taki stroški lahko nastanejo, če jih ni mogoče vnaprej izračunati;
 5. plačilnimi pogoji ter pogoji dostave in izvedbe storitve, rok dostave blaga ali izvedbe storitve, kadar je to potrebno;
 6. informacijami o pritožbenem postopku pri podjetju;
 7. odgovornostjo za stvarne napake;
 8. možnostjo in pogoji poprodajnih storitev in prostovoljne garancije, kadar je to potrebno;
 9. funkcionalnostjo, vključno z veljavnimi ukrepi za tehnično zaščito digitalne vsebine, kadar je to primerno;

(3) Prodajalec pri spletnem naročilu zagotavlja v aplikaciji, da kupec v postopku oddaje naročila pri sklenitvi pogodbe na daljavo z uporabo elektronskih sredstev izrecno potrdi, da se z oddajo naročila strinja s plačilom. Funkcija, ki sproži oddajo naročila, je označena z besedami "naročilo z obveznostjo plačila" ali z drugo izjavo, iz katere nedvoumno izhaja, da je z oddajo naročila povezana obveznost plačila prodajalcu.

(4) Kupec ima pravico, da kupljene izdelke vrne brez kakršnekoli odškodnine. O nameravanem vračilu oz. odstopu od pogodbe mora pisno obvestiti ponudnika/prodajalca, in sicer najkasneje v 14-ih dneh od prejetja blaga, pri tem pa mu razloga za odstop od pogodbe ni potrebno navesti. Šteje se, da je potrošnik obvestilo poslal pravočasno, če ga pošlje v roku, določenem za odstop od pogodbe. Če kupec odstopi od pogodbe, ni dolžan povrniti nobenih stroškov in drugih opravljenih storitev v času do odstopa od pogodbe.

Stroške pošiljanja po pošti zaradi vračila kupljenega izdelka poravna kupec. Vrnjeno blago mora biti nerabljeno, nepoškodovano in v originalni embalaži. Ponudnik ni dolžan sprejeti pošiljk z odkupnino ali pošiljk, ki ne ustrezajo splošnim pogojem in o vračilu ni bil predhodno obveščen (op: obvestilo o odstopu).

Kupec ima pravico, da odstopi od nakupa storitve. Pogoje odstopa in možnosti vračila vplačanih avansov ima prodajalec opredeljene pri vsaki storitvi posebej.

(5) V izjemnih primerih, ko bizdelek ni vrnjen v skladu ZVPot, se kupcu lahko v odkup ponudi izdelek z ustrezno odškodnino, ki se določi ob vračilu. Odkup z znižano vrednostjo se upošteva ob potrditvi kupca po elektronski pošti. Kupec lahko nato omenjeno odkupnino koristi izključno ob naročilu drugega artikla enake ali višje vrednosti, ne pride pa v tem primeru do vračila denarnih sredstev.

Obrazec za vračilo izdelkov oz. obvestilo o odstopu od pogodbe, je dostopno tukaj.

 

 1. Odstop od pogodbe

(1) Pri pogodbah, sklenjenih na daljavo ali zunaj poslovnih prostorov, ima kot potrošnik pravico, če pri storitvah ni navedeno drugače, da v 14 dneh obvestite prodajalca, da odstopate od pogodbe, ne da bi vam bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Pri tem vas bremenijo le stroški iz sedmega odstavka 43.d člena zakona ZVPot. V primeru odstopa od pogodbe nemudoma oziroma najpozneje v 14 dneh po prejemu obvestila o odstopu od pogodbe vrnemo vsa prejeta plačila na TRR, ki ga kupec prodajalcu pošlje na e – naslov info@katoliskamladina.si.

(2) Obvestilo o odstopu lahko predložite prodajalcu na obrazcu po navadni ali elektronski pošti, na naslov prodajalca, Katoliška mladina, Jurčičev trg 2, 1000 Ljubljana ali info@katoliskamladina.si za izdelke in storitve. Za storitve je potrebno podati izjavo, iz katere jasno izhaja, da odstopate od prijave, ki se nanaša na storitve v rokih, ki so navedeni v posebnih pogojih pri vsaki storitvi.

(3) Šteje se, da ste kot kupec podali odstopno izjavo pravočasno, če jo pošljete v roku, določenem za odstop od pogodbe. Za vsa preostala vprašanja se citirani splošni pogoji sklicujejo neposredno na veljavni ZVPot.

 1. Učinek odstopa od pogodbe

(1) V primeru odstopa od pogodbe, bo prodajalec povrnil vsa plačila kupca skladno s splošnimi pogoji in posebnimi pogoji, brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru najpozneje v 14 dneh od dneva, ko prejme obvestilo o odstopu od pogodbe. Takšno povračilo bo izvedeno s pozivom prodajalca kupcu, da po e – pošti pošlje št. TRR kamor naj se znesek vrne. V vsakem primeru vas ne bremenimo s stroški vračila sredstev. Si pa prodajalec pridružuje pravico do zadržanja sredstev, do prejema izdelka oziroma predložitve dokazila o vrnitvi izdelka oz. urednega dokazila v primeru storitev, odvisno od tega, kaj nastopi prej.

(2) Zaradi tekočega reševanja zahtevkov, naj kupci v primeru odstopa od pogodbe izdelke vrnejo čimprej, brez nepotrebnega odlašanja, v vsakem primeru najkasneje v 14 dneh od dneva, od odstopa od pogodbe, saj bomo obveznosti in dolžnosti po pogodbi izvrševali promptno le v takšnem primeru. Rok je torej izpolnjen, če izdelke pošljete nazaj znotraj 14 dnevnega roka.

(3) Kupec je odgovoren za morebitno zmanjšanje vrednosti izdelkov, ki izhaja iz ravnanja, ki ni potrebno in je bilo ugotovljeno da ni v skladu z naravo, značilnostjo in delovanjem izdelkov.

 1. Seznanitev z odgovornostjo za stvarne napake (izdelki)

Napaka je stvarna:

 • če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za njeno normalno rabo ali za promet,
 • če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana,
 • če stvar nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane,
 • če je prodajalec izročil stvar, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.

Če napaka ni sporna, čimprej, vendar najpozneje v roku osmih dni, ugodimo kupčevi zahtevi.

 1. Varstvo podatkov

(1) Prodajalec skrbi za varstvo osebnih podatkov skladno z veljavnimi predpisi Republike Slovenije. Kupec se strinja, da prodajalec lahko obdeluje, hrani in uporablja podatke o kupcih, ki jih prejme v zvezi s poslom, razen takih, ki so zaupne narave. Prodajalec uporablja kupčev e-poštni naslov samo za informiranje kupca glede posla ali (če se kupec s tem strinja) za obveščanje o aktivnostih Katoliške mladine. Prodajalec ne bo posredoval osebnih podatkov o kupcih tretjim osebam. Izjemoma to sme storiti bodisi s soglasjem kupca ali če to zahteva pravni posel (n. pr. reševanje reklamacij). V takih primerih se obseg prenesenih podatkov omeji na najnižjo potrebno raven. Kupec mora biti obveščen in imeti možnost, da popravi, blokira in izbriše svoje osebne podatke iz evidence prodajalca, razen v primeru, ko jih prodajalec potrebuje iz davčnih razlogov oz. upravičenih zahtev državnih organov.

 1. Razno

(1) Poleg teh prodajnih pogojev se v razmerju med strankama uporabljajo tudi veljavni predpisi, ki urejajo to področje. Vse morebitne spore izvirajoče iz poslov, sklenjenih po teh splošnih prodajnih pogojih in po posebnih prodajnih pogojih pri vsaki storitvi bodo stranke reševale predvsem na sporazumen način, v nasprotnem pa bo o sporih odločalo sodišče v Ljubljani in po pravu RS.

(2) V primeru, da je ena ali več zgoraj navedenih določb neveljavna ali postane neveljavna, to na veljavnost preostalih določb ne vpliva. Stranke bodo poskušale nadomestiti neveljavne določbe z veljavnimi, ki so najbližje pogodbenim namenom.

 

Ljubljana, januar 2021